OmVerkNyheterKontaktLänkar

Erfarenhet

Meritförteckning | Utbildning

 

Torgny Lilja har varit anställd av...

IOGT-NTO är Sveriges största nykterhetsorganisation med cirka 35 000 medlemmar i drygt tusen lokalföreningar över hela landet. Förebilden är Independent Organization of Good Templars, som bildades i USA 1851 såsom ett ordenssällskap. IOGT-NTO koncentrerar sig på tre kärnområden — förebyggande arbete, alkohol- och narkotikapolitiskt arbete och socialt arbete.

Torgny Lilja tjänstgjorde 2005 som informatör på kommunikationsenheten. "Torgny var mycket ambitiös och produktiv. Han tog med glädje emot nya arbetsuppgifter och färdigställde sina arbetsuppgifter i tid."

(Källa: IOGT-NTO.)


Svenska institutet är en statlig myndighet med uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt. I denna verksamhet ska man främja svenska intressen.

Myndigheten har även uppgifter inom ramen för det internationella utvecklingssamarbetet samt samarbetet med Central- och Östeuropa, främst då Estland, Lettland, Litauen, nordvästra Ryssland och Moskvaområdet, Ukraina och Vitryssland. En stor del av verksamheten bedrivs i samarbete med svenska ambassader och konsulat över hela världen. SI har omkring 90 anställda. Statsanslagen uppgår till ca 180 miljoner kronor (2003). I styrelsen, som utses av regeringen, ingår personer från olika samhällssektorer samt generaldirektören.

Lilja tjänstgjorde 2004 som informatör på enheten för kultur och samhälle. "Arbetsuppgifterna har huvudsakligen bestått i att biträda enheten med informationsarbete i form [av] textredigering och PowerPoint-presentationer samt att medverka till att ta fram underlag för SI:s nya hemsida."

(Källa: Svenska institutet.)


ReseCentrum Gruppen AB bildades ursprungligen under namnet Pars Express 1989. Nu är det ett moderbolag som äger Pars Resebyrå samt halva dotterbolaget ReseCentrum i Stockholm AB. Verksamheten i Sverige består av försäljning av reguljärflyg, hotell och hyrbil till både privat- och affärsresenärer.

Företagsgruppen har ett 20-tal samarbetspartner i Sverige, som totalt hjälpt till att omsätta ca 150 miljoner kronor. Tillsammans med ReseCentrum i City AB, dotterbolagets andra ägare, är detta en av Sveriges mest snabbväxande resebyråer.

Lilja tjänstgjorde 2003 inom bokningar, biljettsortering och administration.

(Källa: ReseCentrum Gruppen AB.)


Skop eller Skandinavisk opinion AB är ett fristående familjeägt företag som arbetar med alla slag av organisations-, marknads- och opinionsundersökningar. Det grundades 1985 av forskare som tidigare varit verksamma vid Uppsala universitet. I företagsledningen ingår även personer med erfarenhet från offentlig sektor och privat näringsliv.

Skop har en stor uppsättning regelbundet återkommande undersökningar, s k omnibusundersökningar. I dessa kan olika beställare kostnadseffektivt ställa en eller flera frågor och dela kostnader med andra beställare. I de flesta fall specialdesignas dock undersökningarna för att passa varje kunds speciella behov. Institutet arbetar både med kvantitativa undersökningar, såsom standardiserade telefonintervjuer och postala enkäter, och kvalitativa undersökningar, såsom gruppdiskussioner och djupintervjuer med enskilda personer.

Lilja var anställd 2002–06 som telefonintervjuare.

(Källa: Skop.)


Sveriges Generalkonsulat i New York representerade Sverige i USA sedan slutet av 1940-talet, med särskild koncentration på New York-området. Myndighetens uppdrag har varit att ge stöd till svenskar samt att främja svenska intressen i USA. Efter ett beslut av den svenska regeringen stängde generalkonsulatet i december 2009 och ersattes av ett honorärkonsulat den 1 januari 2010.

Generalkonsulatet bestod av fyra sektioner: konsulära och rättsliga sektionen (som handlade alla ärenden och frågor kring pass, medborgarskap, arbets- och uppehållstillstånd, viseringar, bistånd, frihetsberövande, faderskap m m); informationssektionen (som främjade kulturellt utbyte mellan Sverige och USA, anordnar evenemang, och sprider information om Sverige och svenskar i USA); marknadssektionen (som anordnade seminarier och andra evenemang för att främja framstående svenska företag eller personer, oftast i samarbete med andra organisationer); administrativa sektionen (som ansvarade för samtliga administrativa uppgifter vid både Sveriges generalkonsulat i New York och Sveriges ständiga representation vid Förenta Nationerna).

Lilja praktiserade 2002 på informationssektionen: "Han har genomfört arbetet med noggrannhet, tålamod och ett stort mått av kreativitet som bygger både på hans tidigare praktiska erfarenheter och kunskap om informationsstrategi."

(Källa: Sveriges Generalkonsulat i New York.)


TradeDoubler är Europas ledande leverantör av prestationsbaserade lösningar för marknadsföring och försäljning på Internet. Organisationer inom olika branscher har valt TradeDoubler som samarbetspartner för webbaserad marknadsföring och försäljning.

Företaget grundades 1999 och har idag 110 anställda. Omsättningen var för 2003 ca 28 miljoner euro. TradeDoubler, vars huvudkontor ligger i Stockholm, blev 2004 utsett till årets bästa exportföretag ("Export Hermes", tillsammans med Elekta AB och HTC Sweden AB) av svenska Exportrådet.

Lilja har sedan 2001 anlitats som affiliate för marknadsföring av följande samarbetspartner: AdLibris, American Express, Amnesty International, Bloomerce, CDON, English BookClub, Global Star Registry, Korsord.se, Ljudboken.se, LoveSearch, Moonshop, MrJet, Nationalencyklopedin, Silja Line, Spray Smart, Svenska Dagbladet, Vistaprint.se, Världsnaturfonden WWF.

(Källa: TradeDoubler.)


Demoskop AB är ett opinonsinstitut, vars affärsidé är att förädla marknads- och omvärldsinformation till användbara beslutsunderlag för sina kunder. Företaget säger sig vara specialist på omvärldsförändringar och är medlem i SMIF, Sveriges MarknadsInformations Företag.

Demoskop grundades 1989 och är baserat i Stockholm. I företaget ingår dessutom IMM, Institutet för Medicinsk Marknadsforskning, som är specialiserat på undersökningar inom medicinområdet. Tillsammans med systerföretaget Kreab utgör Demoskop en del av företagsgruppen Peje Emilsson AB.

Lilja var 2001 anställd som telefonintervjuare.

(Källa: Demoskop AB.)


AB Stelacon är ett analys-, marknadsundersöknings- och konsultföretag, som samlar in både primär- och sekundärdata i egen regi. Företaget har egen studio för telefonintervjuer och fokusgrupper.

Sedan 1984 har företaget utrett, undersökt och analyserat den snabba utvecklingen från informationssamhällets start till dagens IT-inspirerade livsstilar. Konsultverksamheten är inriktad på projektledning gällande affärs- och verksamhetsutveckling samt produktutveckling och lansering. Stelacon genomför också utredningar åt statliga myndigheter och övrig offentlig sektor.

Lilja var 2000–01 anställd som telefonintervjuare: "Som person är Torgny trevlig, noggrann och lätt att samarbeta med. Det är ett nöje att lämna Torgny våra allra bästa rekommendationer och önska honom lycka till i framtiden."

(Källa: AB Stelacon.)


Temo AB är ett av Sveriges ledande företag för undersökningar av marknad, omvärld och opinion. Företaget, som funnits på den svenska marknaden sedan 1971, har ett gediget kunnande inom samhällsstudier, reklammätningar, omvärldsanalyser, opinions-, media-, varumärkes-, image-, kund-, och medarbetarundersökningar. Temo arbetar både med kvantitativa och kvalitativa undersökningar (fokusgrupper, djupintervjuer etc).

Temo ingick tidigare i en företagsgrupp som även bestod av LUI, Retail Services, norska Media- och Marknadsinstitutet (MMI) samt danska Vilstrup Research. I december 2005 köpte Synovate, som är världens snabbast växande undersökningsföretag, Temo och LUI.

Lilja var 2000 anställd som telefonintervjuare för hushåll och företag, som rekryterare till fokusgrupper samt som intern kontorssupport: "Torgny har utfört sina arbetsuppgifter till vår fulla belåtenhet och är mycket uppskattad av såväl arbetskamrater som ledning."

(Källa: Temo AB.)


Strindbergsmuseet är en stiftelse med Stockholms stad, Strindbergssällskapet och Nordiska museet som huvudmän. Stiftelsen har som syfte att genom permanenta och tillfälliga utställningar samt fortlöpande dokumentation belysa August Strindbergs liv och verk samt att upplåta lokaler till forskning och annan verksamhet med anknytning till författaren.

Blå Tornet är den enda av 24 lägenheter i Stockholm, som har bevarats med Strindbergs egna möbler och inredning. Här bodde han mellan 1908 och 1912 i en nybyggd och modern fastighet på Drottninggatan.

Lilja anlitades 1998 som projektledare, formgivare och programmerare för en del av hemsidan. "Arbetet har blivit ett uppskattat inslag på museets hemsida, varför jag [verksamhetens intendent] kan rekommendera honom till liknande arbetsuppgifter."

(Källa: Strindbergsmuseet.)

 
Moveri AB grundades 1995 och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: åkeri, fordonsservice (tunga fordon) och terminalarbete på Arlanda flygplats. Företaget startade som ett enmansåkeri för att sedan expandera till åtta tunga lastbilar 1997. Terminalverksamheten bedrivs nattetid på Arlanda flygplats, där företaget kompletterar Postens personalbehov av sorteringsjobb.

Lilja anlitades 1998 som postsorterare på Arlanda flygplats.

(Källa: Moveri AB.)


Stockholms universitet är ett storstadsuniversitet, som uppvisar bredd och förankring i samhället både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Forskningen är inriktad både mot grundforskning och mer tillämpad forskning och omfattar de naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdena.

Universitetet, som huvudsakligen är beläget i Frescati på Djurgården, hör till Stockholmsområdets större arbetsgivare med sina cirka 6 600 medarbetare.

Lilja var 1996–98, i samband med avhandlingsarbete, anställd som biträdande handledare av uppsatser på påbyggnadskursen (C-nivå) i litteraturvetenskap.

(Källa: Stockholms universitet.)


Netcom Advisor AB är ett helsvenskt dataföretag, som numera heter MultiNet AB. Verksamheten är i huvudsak inriktad på försäljning av nätverk, datorer och kringutrustning. På senare tid har man även börjat syssla med skräddarsydda e-postlösningar för utskick av reklam och nyhetsbrev samt uthyrning av datalokaler.

Företaget har kontor i Stockholm, Helsingborg och Malmö och omsatte det senaste verksamhetsåret ca 35 miljoner kronor.

Lilja var 1993 anställd som layoutare.

(Källa: MultiNet AB.)


Nordiska ministerrådet, som bildades1971, är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan. Statsministrarna har det överordnade ansvaret men i praktiken är ansvaret delegerat till de nordiska samarbetsministrarna och till Nordiska samarbetskommittén, som svarar för den löpande koordineringen av det officiella politiska nordiska samarbetet. Ordförandeskapet, som varar ett år åt gången, roterar mellan de fem nordiska länderna. Organisationen fattar beslut genom enstämmighet.

Nordiska ministerrådet är — trots namnet — egentligen inte ett utan flera ministerråd. Flertalet nordiska fackministrar möts i ministerråd ett par gånger om året. Ärenden förbereds och följs upp av de olika nordiska ämbetsmannakommittéerna, vilka består av nationella tjänstemän.

Lilja anlitades 1992–94 som översättare och originalare. Den ena av skrifterna, Hotade djur och växter i Norden, "omfattar 142 sidor, och därtill en omfångsrik tabelldel med tillhörande texter. Torgny Lilja har svarat för typografi och sidombrytning".

(Källa: Nordiska ministerrådet.)


Rabén & Sjögren är ett av Sveriges ledande bokförlag, som varje år ger ut omkring 200 titlar. Sedan starten 1942 har förlaget svarat för en stor och erkänd kvalitetsutgivning -- av allt från barnböcker till fack- och skönlitteratur. Drygt 10 000 nya titlar har man publicerat genom åren. Rabén & Sjögren ingår sedan 1998 i KF Media-ägda P.A. Norstedt och Söner tillsammans med Prisma, Norstedts samt Norstedts ordbok.

Lilja anlitades 1993 som grafisk formgivare och originalare: "Arbetet innebar att efter skisserade anvisningar göra en lämplig layout med text och bild [för Fjällboken]. Han bestämde bildstorlek, placering och gjorde urvalet samt beställde kopior. Arbetet utfördes på Macintosh i programmet QuarkXPress. Torgny Lilja utförde arbetet helt till vår belåtenhet."

(Källa: Rabén & Sjögren.)


Svenska Turistföreningen är en medlemsorganisation med ett övergripande ideellt syfte. Dess mål är att främja svensk turism och sprida kännedom om land och folk. STF är en av Sveriges största ideella organisationer med cirka 330 000 medlemmar. Aktiviteter arrangeras i 84 lokala föreningar landet runt.

STF, med kansli i Stockholm, omsätter cirka 220 miljoner kronor per år. I verksamheten finns 315 vandrarhem, nio fjällstationer, ett 40-tal stugplatser i svenska fjällen. Föreningen, som ger ut medlemstidningen Turist, har också en egen reseverksamhet och ett förlag. 

Lilja anlitades 1993 som originalare: "På basis av författaren Claes Grundstens grovlayout och text på Mac-diskett svarade Torgny för det tekniska finsnickeriet fram till rippningsfärdig sida. Det arbetet skötte han med den äran och boken [Fotografera i fjällen] visar vad han kan. Vi kan varmt rekommendera honom för liknande uppgifter."

(Källa: Svenska Turistföreningen.)


Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet, som ska vara pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Myndighetens stöd till andra aktörer i deras miljöarbete går i första hand ut på att utveckla och förmedla kunskap, formulera krav och ambitionsnivåer samt följa upp och utvärdera.

Lilja var 1989–94 anställd vid naturresursavdelningen som grafisk formgivare, redigerare och administratör samt anlitades som konsult av informationsavdelningen: Torgny "har mycket goda arbetskunskaper och mycket god prestationsförmåga. Han har utfört sitt arbete med mycket gott omdöme och ansvar. Hans förmåga att samarbeta med såväl chefer som arbetskamrater har varit mycket god."

(Källa: Naturvårdsverket.)


FRA eller Försvarets radioanstalt är den svenska underrättelsetjänstens signalspaningsorganisation, som kringgärdas med hög sekretess. Myndigheten bedriver signalspaning som stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det kan röra sig om uppgifter om eventuella hot mot Sverige, utrikespolitiska förhållanden, underlag inför deltagande i internationella fredsbevarande insatser, underrättelser om terrorism, internationell vapenhandel eller smuggling.

FRA är ett s k enrådighetsverk, vilket innebär att organisationen leds av en generaldirektör men saknar styrelse. Myndigheten har idag ca 700 anställda och ett anslag på ca 415 miljoner kronor för verksamhetsåret 2004.

Lilja var 1988–89 anställd som bearbetare av kommunikationstekniskt material. "För tjänsteman vid FRA gäller bestämmelser om tystnadsplikt."

(Källa: FRA.)


Tyresö kommun är Stockholms läns sist utbyggda kommun och har idag ca 39 000 invånare. Dess administrativa organisation är uppdelad på olika förvaltningar. För att genomföra kultur- och fritidsnämndens beslut, sköta anläggningar, verksamheter, bibliotek och övrig kultur samt stödja föreningar finns en särskild förvaltning ledd av kultur- och fritidskontoret i Tyresö centrum.

Lilja praktiserade 1988 vid kultur- och fritidsförvaltningen genom att inventera ett arkiv och en boksamling.

(Källa: Tyresö kommun.)


Posten är ett av Sveriges största företag med cirka 38 000 medarbetare och en omsättning på över 24 miljarder kr. Varje dag förmedlar Posten brev- och paketservice till ca 4,3 miljoner hushåll och 800 000 företag. Inom organisationen, som ägs helt av svenska staten, förväntar man sig en ökning av godstrafiken, samtidigt som man ser allt fler tecken på att elektroniska substitut kommer att minska volymerna av fysiska brev. Myndigheten satsar idag främst på att vara ett modernt och konkurrenskraftigt meddelande- och logistikföretag.

Lilja var 1981–82 anställd som brevbärarbiträde vid biltransporten.

(Källa: Posten.)


Gotlands hemvärn är en del av Gotlands Militärdistrikt (GMD) och har till uppgift att bevaka och skydda samhällets infrastruktur mot sabotage. Hemvärnet utgör huvuddelen av Försvarsmaktens nationella skyddsstyrkor. Om hemvärnsberedskap är beordrad, ska hemvärnsmännen kunna vara insatsberedda två timmar efter larm.

Lilja anlitades 1980–81 i samband med militärtjänsten som signalist.

(Källa: Försvarsmakten.)


Gotlands Militärkommando heter numera Gotlands Militärdistrikt (MDG) och är ett av Sveriges fyra militärdistrikt. Myndigheten svarar för Försvarsmaktens territoriella ledning på Gotland. I organisationen ingår även hemvärnet med Gotlandsgruppen. Militärdistrikten har till uppgift att leda territoriell verksamhet, vilket innebär samverkan med totalförsvarets civila delar, såsom Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarets radioanstalt, Statens räddningsverk och Krisberedskapsmyndigheten. Militärdistrikten leder och genomför också utbildning av hemvärnet och stödjer de frivilliga försvarsorganisationerna.

Lilja anlitades 1980–81 i samband med militärtjänsten som signalist och kryptör på Gotlands Militärkommandostab: "Förutom den speciella textskyddstjänsten (kryptotjänsten) har ingått handhavande av fjärrskrift- och telexapparatur jämte erforderlig expeditionstjänst och vakttjänst i sambandscentral."

(Källa: Försvarsmakten.)

 


]